Název úkolu: Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
Pořizovatel:   Pořizovatelem plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
jsou Plzeňský kraj a Ministerstvo zemědělství ČR
Řešitel D Plus – projektový a inženýrský podnik, spol. s r. o.
Sokolovská 16/45A
186 00 Praha 8

Plány rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje se realizují na základě § 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o vodovodech a kanalizacích). Jsou základním prvkem plánování v oboru vodovodů a kanalizací a mají za cíl analyzovat podmínky pro zajištění žádoucí úrovně vodohospodářské infrastruktury kraje.

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území Plzeňského kraje (dále je „PRVKÚK“) stanovuje základní koncepci optimálního rozvoje zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod společně s časovým upřednostněním v jednotlivých lokalitách řešeného území s ohledem na naléhavost řešení, možnosti financování nebo spolufinancování a ekonomickou průchodnost navržených technických řešení v tomto kraji včetně případného řešení vlastnických vztahů. PRVKÚK není příslibem financování nebo spolufinancování jednotlivých záměrů a navržených technických řešení.

Obsahová skladba PRVKÚK vychází z podmínek stanovených metodickým pokynem Ministerstva zemědělství pro zpracování Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje č.j.10 534/2002-6000 ze dne 2.července 2002, a dále dodatku číslo 1 k tomuto metodickému pokynu č.j. 7 869/2004 ze dne 5. března 2004.

PRVKÚK je zpracován v souladu s § 4 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích s výhledem na 10 let (do roku 2015).

Dokumentace PRVK Plzeňského kraje je zpracována po jednotlivých obcích uspořádaných do skupin podle příslušnosti k vodoprávním úřadům (obecní úřad s rozšířenou působností) kraje, které jsou stanoveny v zákoně č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností (ORP3). Příslušející obce jsou stanoveny ve vyhlášce Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností.

Pro prohlížení lze využít
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1 a vyšší,
Firefox 1.0 a vyšší
© Plzeňský kraj 2006
© Hydrosoft Veleslavín 2006
Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
U Sadu 13, 162 00 Praha 6
tel/fax : 220 611 045